Rutiner

Kapittel 18: Tvungen forvaltning av trygdeytelserRUTINEN ER BASERT PÅ (HJEMLET I)
Lov:Lov om Folketrygd § 22-1, Lov om folketrygd § 2-6
Forskrift:
Avtale
Intern beslutning:
Referansenr i kvalitetshåndboken:
.
Hensikt
Dersom en person ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemning alvorlig mental svekkelse, hjerneskade eller misbruk av berusende eller bedøvende midler, kan ytelsen utbetales til en annen person eller sosialkontor. Det samme gjelder når en person åpenbart bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en han/ hun forsørger eller plikter å forsørge ytelse skal disponeres til beste for den som har rett til den
Departementet gir forskrifter om utbetaling og forvaltning

Rutine

Utbetaling til annen person eller sosialkontor - når?

1. ikke umyndige personer med sinnslidelse, psykisk utviklingshemning alvorlig mental svekkelse, hjerneskade
2. ikke umyndige personer som misbruker berusende eller bedøvende midler
 • Felles for 1 og 2 - De må ikke være i stand til å disponere ytelsen p.g.a sykdommen/misbruket
3. ikke umyndige personer som bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en han/ hun forsørger eller plikter å forsørge

Ved sykdom ol.
 • Uensartet gruppe
 • Diagnose ikke nok. Behov for uttalelse fra lege/institusjon
 • Ufornuftig disponering er ikke nok
 • Dersom medlemmet har bevissthet om penger og deres verdi, skal en være sikker på at vedtaket gavner vedkommende
 • Trygdekontoret har vedtaksmyndighet

Ved rusmiddelmisbruk
 • Friske" personer
 • Kan i perioder være i stand til å styre egen økonomi derfor krav om manglende evne til å styre økonomien må ha vart en stund
 • Krav om dokumentasjon fra lege, behandlingssted, sosialkontor o.l
 • Fylkestrygdekontoret har vedtaksmyndighet

Ytelser som "brukes til skade"
 • Ikke krav om årsakssammenheng med medisinske forhold eller rusmiddelmisbruk
 • Friske personer som disponerer ytelsene til skade for seg selv eller en han/ hun forsørger eller plikter å forsørge

Tiltak for de tre persongruppene
1) Frivillig forvaltning skal ha blitt prøvd i tilstrekkelig grad før tvungen forvaltning vurderes
2) Tvungen forvaltning kan vurderes hvis frivillig ordning ikke er mulig

Hvem kan framsette begjæring om tvungen forvaltning?
 • Nær familie
 • Sosialkontoret

Forhold som må belyses før vedtak fattes
 • Er sykdommen eller kronisk rusmisbruk diagnostisert av lege?
 • Har misbruket medført alvorlige medisinske følger/ overveiende fare for slike følger?
 • Har misbruket medført sikkert sosialt forfall (bolig/arb)?
 • Har behandling vært forsøkt uten effekt?
 • Om medlemmet ligger det offentlige til last?
 • Andre aktuelle forhold?

Hvem utbetales trygdeytelsene til:
 • Ektefelle
 • Barn medlemmet bor hos ( etter uttalelse fra andre barn/nære slektninger
 • Omsorgsperson etter uttalelse fra nære slektninger
 • Terminvise ytelser på sperret konto
 • Institusjon
 • Sosialkontoret


Utbetaling til sosialkontoret
 • Sosialkontoret kan antagelig ikke nekte å ta imot/forvalte midler - SOS tj. l §§ 4-2 og 4-3
 • Mest aktuelt i saker hvor medlemmet stadig ligger det offentlige til byrde
 • Det kan bestemmes at ytelsen utbetales med klausul om at sosialkontoret skal forvalte midlene alene eller i samarbeid med medlemmet

Disponering av ytelsene
 • Ytelsen skal disponeres til det beste for den som har rett til den
 • Liten objektiv veiledning i bestemmelsens ordlyd- forvalterens egen vurdering, eventuelt i samråd med medlemmet
 • Ytelsene skal disponeres slik at den i første rekke sikrer medlemmet og de vedkommende forsørger bolig, mat,klær, og andre nødvendige husholdningsartikler
 • Overskytende midler bør brukes til nedbetaling av eventuell gjeld - må prioriteres høyt ved fare for utkastelse av bolig
 • · Dekningsloven og gjeldsordningslovens bestemmelser kan påberopes av forvalteren for å hjelp vedkommende

Oppfølging av saken

Forvaltningsorganet som har fattet vedtaket skal be om en årlig tilbakemelding om:
 • Hvordan fungerer ordningen?
 • Regnskap?¨


Dersom NAV sosial vurderer det som hensiktsmessig å søke om tvungen forvaltning skal klienten underettes om dette. Derett skal det skrives brev til Trygdeetaten / fylkestrygdekontoret hvor det bes om tvungen forvaltning. Tvungen forvaltning kan ikke iverksettes før vedtak foreligger.